PMI FSWC5510-5 pmi 滚珠丝杆 产品参数

PMI FSWC5510-5 pmi 滚珠丝杆

尺寸 单位:mm

丝杠轴外径
55
导程
10
丝杠轴底径
滚珠节圆直径
钢球直径
6.35
精度等级
螺母直径
102
法兰直径
144
螺母长度
101
螺母安装 PCD
122
额定动负载 CaN
6005
额定静负载 C0aN
19540
有效圈数
2.5x2
法兰盘宽度
108
法兰安装孔通孔直径
11
法兰安装孔沉孔直径
17.5
法兰安装孔沉孔深度
11
轴向刚度 KNm
95
PMI FSWC5510-5 pmi 滚珠丝杆此型号部分数据来源于ISSOKU GTR1505EC3T-1210 issoku丝杆型号